Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ลดความเสี่ยงจากภัยที่จะเกิดกับบุคคลอื่น ด้วยประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

wincasinovaka
(@supachai)
Noble Member Registered

2021-10-29-101926

ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของอาคาร ร้านอาหาร  ร้านค้าห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงแรม โรงงาน  ฯลฯ หากมีความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันหรือลูกจ้าง “การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก” (Public Liability Insurance)  สามารถช่วยเหลือและดูแลแทนคุณได้

โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยให้แก่ “บุคคลภายนอก ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์  โดยเกิดจากอุบัติเหตุหรือประมาทเลินเล่อ     ซึ่งเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างในขณะปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยนั้น  ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยไว้ และเกิดขึ้น ณ อาณาเขตการคุ้มครอง  โดยจะชดใช้เป็นค่าเสียหายสำหรับ

      1. การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลใดๆ

         ยกเว้น

        1.1  ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการ ฝึกงาน

        1.2 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัย

      2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ

         ยกเว้น
         2.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของหรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงานโดยผู้เอาประกันภัย

         2.2 ทรัพย์สินที่ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย ดูแล ควบคุม กำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน เพื่อผู้เอาประกันภัยในระหว่างทางการที่จ้าง

        จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย
        1. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ให้กับ ผู้เรียกร้อง
        2. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัท

      โดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

         1. บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย นั่นหมายถึง บริษัท-ประกันภัยสามารถที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายได้โดยตรง

         2. สาเหตุที่เกิดความรับผิดซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกนั้น จะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ (เกิดขึ้นโดยฉับพลัน) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา แต่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย

         3. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย หรือบุคคลภายนอกเฉพาะจำนวนเงินที่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  ภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

อัตราเบี้ยประกันภัยเป็นช่วง อย่ระหว่าง 0.01% - 5.0% ต่อปี ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด เช่น จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 100,000 บาทจะเสียเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 10 - 5,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละภัยและประเภทของกิจการนั่นเองค่ะ

#ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก pantip
#ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองอะไรบ้าง
#การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายได้แก่อะไรบ้าง
#ประกันภัยความรับผิด คือ
#ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยรถยนต์
#การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ
#บุคคล ภายนอก ใน กรณี การ ประกันภัยค้ำจุน หมาย ถึง
#ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ราคา

Quote
Topic starter Posted : 29/10/2021 2:06 pm
Share: